Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

REGULAMIN

1. Cel zawodów

- popularyzacja kolarstwa szosowego w Polsce
- wyłonienie najlepszych zawodników w wyścigu kolarskim Majka Gran Fondo w dniach 08 - 09.06.2024
- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
- kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez sportowych w Polsce
- przeprowadzenie kwalifikacji do startu w Mistrzostwach Świata Masters


2. Nazwa imprezy

Majka Gran Fondo


3. Data i miejsce imprezy

08.06.2024 - jazda indywidualna na czas
09.06.2024 - start wspólny na dystansach GranFondo, MedioFondo, Adventure

Miejsce startu:
08.06.2024 - Dobczyce
09.06.2024 - Dobczyce


4. Organizator
G&G Promotion Grzegorz Golonko
ul. Wspólna 18
05-092 Łomianki

e-mail: info@MajkaDays.com lub mtbtrophy@gmail.com


Oficjalna strona internetowa:
www.MajkaGranFondo.com

 

5. Zgłoszenia

Zgłoszenia oraz płatności przyjmowane są WYŁĄCZNIE w formularzu elektronicznym umieszczonym w serwisie rejestracyjnym w terminie do 05.06.2024, godz. 21:00
Zgłoszenia osobiste w biurze zawodów BĘDĄ DOSTĘPNE w ograniczonej formie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora. 
Zgłoszenia są przyjmowane do momentu wyczerpania limitu miejsc. Warunkiem potwierdzenia startu jest wniesienie opłaty startowej w wysokości zgodnej z terminem płatności. Liczy się data zaksięgowania opłaty startowej na koncie Organizatora, nie data dokonania zgłoszenia.
Faktury wystawiane będą w ciągu 7 dni od dokonania przelewu i przesyłane na adres mailowy: info@MajkaDays.com
Organizator nie przewiduje zwrotu opłat w przypadku rezygnacji z uczestnictwa lub wycofania się podczas wyścigu z rywalizacji. Opłata rejestracyjna jest przeznaczana na koszty organizacyjne zawodów.
Organizator dopuszcza możliwość zmiany dystansu, przeniesienia opłaty na innego zawodnika (o ile nie został przekroczony limit uczestników). Zmiany można dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2024 włącznie po wysłaniu informacji na adres: info@MajkaDays.com i uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 zł. Wszelkie zmiany po ww. terminie nie będą możliwe.

6. Kontrola antydopingowa
Podczas i po zakończeniu Majka Gran Fondo zawodnik może być wezwany w celu dokonania kontroli antydopingowej. Kontrola antydopingowa będzie przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami UCI.
Zawodnicy, którzy w ostatnich 5-latach mieli pozytywny wynik kontroli antydopingowej nie będą dopuszczeni do rywalizacji.
Zawodnik wezwany do kontroli antydopingowej ma obowiązek poddania się kontroli. Niestawienie się zawodnika jest jednoznaczne z jego dyskwalifikacją.
W przypadku ujawnienia wspomagania elektrycznego w rowerze zawodnika uczestniczącego w Majka Gran Fondo zostanie nałożona na niego kara dyskwalifikacji.

 

7. Warunki uczestnictwa i dane osobowe

Majka Gran Fondo (GF) to ogólnodostępny wyścig rowerowy rozgrywany w dniach 8-9 czerwca 2024. Uczestnikiem GF może być osoba, która spełni następujące warunki:
- najpóźniej w dniu startu ma ukończone 18 lat
- w wyścigu na dystansie Adventure dopuszcza się do startu zawodniczki i zawodników niepełnoletnich, którzy w 2024 roku będą mieli 16 lat. Warunkiem ich startu jest podpisanie oświadczenia Opiekuna Prawnego (formularz do pobrania w serwisie internetowym imprezy) oraz posiadanie przez zawodników niepełnoletnich karty rowerowej, którą należy okazać w biurze zawodów.
- wypełnieni formularz zgłoszeniowy wskazany na stronie internetowej imprezy
- dokona opłaty startowej
- potwierdzi znajomość regulaminu i jego akceptację
- podpisze oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w imprezie
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją GF jest G&G Promotion Grzegorz Golonko, ul. Wspólna 18, 05-092 Łomianki. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie internetowej organizatora.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w BWT zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją GF także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.
Dokonanie rejestracji oraz uczestnictwo w wyścigu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i 10 (dziesięcioletniej) licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
a. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
b. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w GF,
c. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
d. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
e. Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
f. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, g. Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w zawodach w mediach społecznościowych z możliwością oznaczenia Uczestnika z imienia i nazwiska.
Administratorowi przysługuje prawo do udzielenia partnerom oraz sponsorom GF sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.
Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w GF.
Uczestnik akceptując Regulamin oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w organizowanych zawodach, oraz że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). i przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania.
Otrzymane od organizatora numery startowe uczestnik jest zobowiązany posiadać widoczne podczas trwania całego wyścigu.

8. Wyścig – jazda indywidualna na czas
Do startu w wyścigu będą dopuszczone rowery szosowe (także rowery specjalistyczne przystosowane do jazdy na czas) w odpowiednim stanie technicznym.
Za stan roweru podczas wyścigu odpowiada uczestnik.
Podczas zawodów stosowany jest elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem chipów.
Numery startowe z umocowanymi na stałe chipami uczestnicy otrzymują w pakiecie startowym.
Numer startowy z chipem musi być zamontowany do rury podsiodłowej roweru. Nieprawidłowo zamocowany numer może skutkować brakiem identyfikacji uczestnika na punktach kontrolnych i/lub mecie. Konsekwencją będzie nieklasyfikowanie zawodnika.
Podczas zawodów, każdy zawodnik zobowiązany jest do poruszania się wyłącznie prawą stroną jezdni na całej długości trasy i zwracania szczególnej uwagi na zawodników nadjeżdżających z przeciwka.
Start i meta wyścigu znajdować się będzie w Dobczycach, ul. Rynek 26
Zawodnik zobowiązany jest stawić się w boksie startowym, co najmniej trzy minuty przed planowanym czasem startu. W przypadku spóźnienia się zawodnika na start, czas startu zostanie uruchomiony, a spóźnienie zostanie wliczone w oficjalny czasu przejazdu. Spóźnienie na start nie może przekroczyć 30 sekund po planowanym czasie startu. Zawodnik, którego spóźnienie będzie większe, nie zostanie dopuszczony do startu.
W przypadku nie stawienia się zawodnika na start, okienko czasowe pozostaje wolne. Nie przewiduje się przyspieszenia startu kolejnego zawodnika
Czas startu każdego zawodnika dodatkowo zostanie podany na liście startowej, opublikowanej w Biurze Zawodów oraz na stronie internetowej imprezy na co najmniej 12 godzin przed rozpoczęciem zawodów.
W przypadku wyprzedzania się zawodników na trasie, zabrania się korzystania z tunelu aerodynamicznego oraz zajeżdżania drogi zawodnikowi wyprzedzającemu.
Zabrania się skracania trasy wyścigu, oraz „ścinania” zakrętów w sposób powodujący zjeżdżanie na lewą stronę jezdni.
Każdy zawodnik ma obowiązek przejechania przez punkt kontroli międzyczasów znajdujący się na półmetku trasy zawodów.
W przypadku jednoczesnego pojawienia się na punkcie kontrolnym dwóch zawodników, pierwszeństwo przejechania przez bramkę kontrolną ma zawodnik doganiający.
W przypadku wystąpienia w okresie przedstartowym defektu roweru, zawodnikowi który zgłosi ten fakt Sędziemu Głównemu, przysługuje prawo startu w odroczonym czasie. Decyzję o dokładnej godzinie startu podejmie Sędzia Główny
 
9. Wyścig ze startu wspólnego
Wyścig GF zostanie przeprowadzony na trasach okrężnych w okolicy miasta Dobczyce. Mapy wyścigu będą udostępnione przez Organizatora na stronie internetowej.
Start każdego dystansu rozgrywanego w dniu 09.06.2024 we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego z określonym odcinkiem przejazdu honorowego. Start ostry nastąpi bez zatrzymywania peletonu na wyraźny sygnał sędziego głównego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania imprezy. W przypadku zmiany godziny startu poszczególnych dystansów, o zaistniałym fakcie organizator poinformuje na min. 3 dni przed imprezą.
Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów, ratowników medycznych oraz obsługę techniczną.

Każdy uczestnik bierze udział w imprezie wyłącznie na sprawnym rowerze szosowym (dystans Gran Fondo i Medio Fondo).
Na dystansie Adventure uczestnik może startować na sprawnym rowerze z dowolną wielkością koła i szerokością opony.
Rower (w dniu 09.06.2024) nie może być wyposażony w przystawkę do jazdy na czas, tzw. lemondkę. Zabronione jest korzystanie z tylnego lub przedniego koła pełnego. Rower może być napędzamy wyłącznie siłą mięśni nóg.
Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie min. jednego punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
Podczas wyścigu w dniu 09.06.2024 obowiązuje elektroniczny pomiaru czasu. Czas mierzony jest czasem brutto od strzału startera danej grupy startowej.
Po upłynięciu limitu czasu (wskazanym w oficjalnym komunikacie opublikowanym na min. 3 dni przed imprezą), zawodnicy kończący poszczególne dystanse nie zostaną ujęci w klasyfikacji końcowej. W sytuacjach szczególnych organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu czasu przejazdu w określonych punktach kontrolnych trasy GF oraz do przesunięcia czasu zamknięcia trasy.
Zwycięzcami we wszystkich kategoriach, w których wyróżnia się podział na wiek i płeć zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają pełne trasy GF (wyścig ze startu wspólnego) i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych.
Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.
Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia zawodników lub kibiców.
Wszelkie odpady, śmieci, opakowania mogą być pozostawione wyłącznie w tzw. STREFIE BUFETOWEJ położonej w odległości do 500 m za poszczególnym bufetem na trasie GF. Śmiecenie w innych miejscach w pierwszym zaistniałym zdarzeniu będzie karane karą czasową. W przypadku kolejnego udowodnionego przypadku zaśmiecania trasy, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

10. W wyścigu jazdy indywidualnej na czas i ze startu wspólnego na dystansie Medio Fondo będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna "POLICJANT" – w kat. "kobiety open" oraz mężczyźni w kategoriach:
- M1, do 44 lat (rok ur. 1980 i młodsi),
- M2, od 45 lat (rok ur. 1979 i starsi).
Uprawnieni do klasyfikacji „POLICJANT” są funkcjonariusze Policji oraz pracownicy Policji, potwierdzając ten fakt legitymacją służbową bądź pracowniczą podczas zapisów
w biurze zawodów.

11. Wycofanie zawodnika w trakcie wyścigu
Zawodnicy rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania GF, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora i/lub służby medyczne, służby techniczne (numer telefonu alarmowego +48 ...) celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.
W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.
W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.

12. Świadczenia dla zawodników
W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
- numer startowy z elektronicznym chipem, 
- oznakowaną trasę
- system elektronicznego pomiaru czasu
- pełne zabezpieczenie medyczne (Grupa Ratownictwa Medycznego)
- wsparcie i pomoc służb organizatora w sytuacjach tego wymagających, obsługa wolontariuszy i dozór pracowników ochrony mienia (strefy START/META)
- obsługa sędziowska
- prawo do korzystania z bufetów na trasie
- ciepły posiłek regeneracyjny po imprezie
- pamiątka okolicznościowa
- serwis foto
- trofea dla zwycięzców
 
13. Kategorie wiekowe
Impreza rozgrywana jest w formule jazdy indywidualnej na dystansie Gran Fondo (100 km) w kategoriach wiekowych, z podziałem na płeć:

19-34 lat
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59 lat (kobiety 50 - 59 lat)

Impreza rozgrywana jest w formule jazdy indywidualnej podczas jazdy na czas (20 km) oraz na dystansach Medio Fondo (74 km) i Adventure (46 km) w kategoriach wiekowych, z podziałem na płeć:

19-34 lat
35-39
40-44
45-49 
50-54
55-59
60-79 (kobiety 50 - 79 lat) 


14. Klasyfikacje
Podczas rywalizacji prowadzone będą poniższe klasyfikacje:
- indywidualna w kategoriach wiekowych z podziałem na płeć w kategoriach j.w. 
- dodatkowa klasyfikacja zespołowa (wyścig szosowy - start wspólny)
 
Drużyną zgłoszoną do Klasyfikacji Zespołowej ("KZ") może być formalna lub nie formalna grupa zawodników reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, placówkę oświatową lub firmę. Do KZ dopuszcza się grupy reprezentujące lokalne społeczności sportowe po ich akceptacji co do charakteru i nazwy przez Organizatora.
W KZ będą ujęte zespoły, które zgłosiły minimum czterech zawodników na jednym z wybranych dystansów ("Gran Fondo", "Medio Fondo", "Adventure").
KZ jest klasyfikacją opartą na indywidualnych wynikach Open Kobiet i Open Mężczyzn poszczególnych dystansów MD. KZ będzie prowadzona dla każdego dystansu osobno. Zwycięzcą w KZ zostanie zespół, którego zawodnicy uzyskają najniższą sumę zdobytych miejsc w klasyfikacji Open danego dystansu.
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonego zespołu pod względem jego składu i charakteru.
 
15. Ruch drogowy
GF będzie się odbywać przy otwartym ruchu drogowym w dniu 09.06.2024. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i a w szczególności do poruszania się prawą stroną jezdni.
Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg podporządkowanych, pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie powstałe z winy zawodnika.
W dniu 09.06.2024 po godzinie 17:30 Policja oraz służby Organizatora (Straż Pożarna, Straż Miejska, wolontariusze) przestają pełnić zabezpieczenie trasy Imprezy na drogach publicznych. Zawodnicy poruszający się ze średnią prędkością poniżej: 20 km/h na dystansie „Gran Fondo”, 15 km/h na dystansie „Medio Fondo” i 10 km/h na dystansie „Adventure”, muszą przyjąć, że poruszają się poza limitem czasu w ruchu otwartym, po niezabezpieczonej trasie. W tym przypadku są w pełni zobowiązani do przestrzegania „Prawa od Ruchu Drogowym”, muszą być przygotowani na jego egzekwowanie przez Policję.
Ponadto dla dystansu GranFondo ustala się limit czasowy wjazdu na dalszą część trasy (rozjazd dystansu Gran Fondo i Medio Fondo) wynoszący 2 godziny i 30 minut od godziny startu dystansu długiego. Wskazane miejsce znajduje się na 52,3 km trasy.
Za ostatnim zawodnikiem mieszczącym się w podanych limitach średniej prędkości porusza się pojazd z napisem „KONIEC WYŚCIGU”.
 
16. Nagrody
Podczas GF w każdej kategorii wiekowej na dystansach ("Gran Fondo", "Medio Fondo", "Adventure" dla trzech najlepszych zawodników zostaną wręczone trofea sportowe. W Klasyfikacji Zespołowej trzy najlepsze drużyny zostaną nagrodzone trofeami sportowymi.
 
17. Kary
Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
Upomnienie
Kara Czasowa
Dyskwalifikacja
 
18. Ochrona środowiska naturalnego
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie zgodnie z punktem 17 regulaminu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
 
19. Protesty
Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.
 
20. Informacje dodatkowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
Zawodnikowi zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w wygląd otrzymanego numeru startowego, w szczególności usuwania i zaklejania umieszczonych na numerze elementów graficznych, a także umieszczanie nowych elementów niezwiązanych z GF pod groźbą dyskwalifikacji.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika imprezy.
Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
Osoby bez numerów startowych poruszające się po trasie imprezy będą usuwane przez obsługę techniczną.
Każdy uczestnik GF na trasie rowerowej jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym. Zawodnicy poruszający się po trasie bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".
Organizator nie przewiduje zwrotu opłat w przypadku rezygnacji z uczestnictwa lub wycofania się podczas wyścigu z rywalizacji. Opłata rejestracyjna jest przeznaczana na koszty organizacyjne zawodów. 
W przypadku odwołania imprezy wynikającego z decyzji administracyjnych, opłaty startowe zostaną przeniesione na najbliższy możliwy nowy termin imprezy.
Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian. 


Partner Strategiczny

Logo-Małopolska-V-RGBPartner Logistyczny


BMW_DLR_POZIOM_2L_SZARY_ZDUNEK-1Sponsor Wspierający


logo_Wawel_PL
 
 

logo